สรุปข้อมูลสถิติการใช้ห้องประชุม ประจำปี 2566

ที่ ประเภทการใช้งาน/ห้องประชุม จำนวนครั้ง จำนวนคน %
01ทั่วไป10139100%
1ห้องประชุมภูลมโล45036%
2ห้องประชุมภูสวนทราย54935%
3ห้องประชุมตาโขน14029%
02ประชุมคณะกรรมการ/งาน-สำนักงาน1544,541100%
1ห้องประชุมภูลมโล571,65136%
2ห้องประชุมภูสวนทราย821,36930%
3ห้องประชุมตาโขน151,52133%
03ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม-โครงการ523,908100%
1ห้องประชุมภูลมโล1859215%
2ห้องประชุมภูสวนทราย71073%
3ห้องประชุมตาโขน273,20982%
04การประชุมทางไกล(Teleconference)11186100%
2ห้องประชุมภูสวนทราย11186100%
05รับรองศึกษาดูงาน3195100%
1ห้องประชุมภูลมโล27538%
3ห้องประชุมตาโขน112062%
07จัดงาน/พิธีการ235100%
1ห้องประชุมภูลมโล12057%
3ห้องประชุมตาโขน11543%
09ห้องประชุม Vido Conferenec (ภูสวนทราย)13209100%
2ห้องประชุมภูสวนทราย13209100%
รวมทั้งสิ้น2459,213100%
1ห้องประชุมภูลมโล822,38826%
2ห้องประชุมภูสวนทราย1181,92021%
3ห้องประชุมตาโขน454,90553%